Säännöt

 

 

Sivua päivitetty viimeksi 26.10.2016.

Palaute web-masterille
tästä.

 

SOTATIETEIDEN TUTKIMUSSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

  Säätiön nimi on Sotatieteiden tutkimussäätiö sr, englanniksi Military Science Research Foundation sr ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Säätiön tarkoitus

  Säätiön tarkoituksena on yleishyödyllisenä toimijana tukea Maanpuolustuskorkeakoulussa ja sen piirissä harjoitettavaa:

 1. sotatieteiden ja niihin läheisesti liittyvien tieteiden tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa opetusta;
 2. osallistumista sotatieteiden ja niihin läheisesti liittyvien tieteiden kansalliseen ja kansainväliseen tieteelliseen keskusteluun ja vuorovaikutukseen; sekä
 3. puolustusvoimien kulttuuri- ja perinneasioiden sekä veteraanien henkisen perinnön tallentamista, tutkimusta ja välittämistä eri sukupolville.
3 § Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

 1. myöntää varoja tutkimushankkeisiin;
 2. jakaa apurahoja ja stipendejä tutkimuksen kannustus- ja tunnustuspalkintoihin;
 3. antaa rahoitusta Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus- ja opetusvirkojen ja vastaavien työsuhteisten toimien perustamiseen ja ylläpitämiseen;
 4. tukea sotatieteiden ja niihin läheisesti liittyvien tieteiden kansallisten ja kansainvälisten seminaarien, muiden tilaisuuksien, tutkimus- ja opintomatkojen sekä tutkijavierailujen ja - vaihtojen järjestämistä kansainvälisen ja kansallisen verkottumisen edistämiseksi;
 5. tukea sotatieteiden ja niihin läheisesti liittyvien tieteiden, puolustusvoimien kulttuuri- ja perinneasioiden sekä veteraaneihin liittyvien tutkimusten, oppimateriaalin sekä aineistojen, laitteistojen ja ohjelmistojen julkaisemista, tuottamista, kehittämistä, ylläpitämistä, tallentamista ja kääntämistä sekä Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston kokoelmien kartuttamista;
 6. tukea sotatieteiden kannalta tarpeellisten opetus- ja tutkimustoiminnan toimitilojen hankkimista, järjestämistä, ylläpitoa, varustamista ja kehittämistä; sekä
 7. edistää säätiön tarkoituksen toteuttamista muilla tarkoitusta tukevilla tavoilla.
 8. Toimintamuotojen rahoittamiseksi säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa.

  Säätiö voi tuottaa toimintamuotojensa mukaisesti etua Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiölle.

4 § Säätiön omaisuus

  Säätiöllä on oikeus vastaanottaa varoja mm:

 1. lahjoituksina;
 2. testamentteihin ja muihin jälkisäädöksiin perustuen;
 3. omaisuuden luovutuksen tai siitä muutoin saatujen tulojen vastikkeina;
 4. tai muutoin kartuttaa omaisuuttaan säätiölainsäädännön sallimalla tavalla.
 5. Testamenttina, muina jälkisäädöksinä ja lahjoituksina saatuja varoja on hoidettava ja käytettävä testamentin määräysten tai lahjoittajan antamien ohjeiden mukaan. Tarkempien määräysten puuttuessa tai olosuhteiden olennaisesti muuttuessa säätiön hallitus päättää näiden varojen käytöstä.

  Säätiön varat, mikäli niitä ei käytetä välittömästi säätiön tarkoituksen toteuttamiseen, on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

  Säätiön hallitus voi vahvistaa säätiölle erilliset taloudenhoidon ja hallinnoinnin ohjeet.

5 § Säätiön rahastot

  Säätiöllä voi olla säätiön hallituksen päättämiä tai saatujen varojen määräysten mukaisia rahastoja, joiden käytöstä on voimassa, mitä säätiön hallitus päättää tai saatujen varojen määräyksissä sanotaan.

6 § Säätiön hallinto ja tilintarkastus

  Säätiön päättävänä elimenä toimii säätiön hallitus.

  Säätiöllä voi olla asiamies, jonka säätiön hallitus valitsee kahden (2) vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

  Säätiöllä on vähintään yksi (1) tilintarkastaja.

7 § Säätiön hallituksen kokoonpano ja toimikausi

  Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

  Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kullekin toimintavuodelle.

  Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toimikaudeksi, joka alkaa 1.5. ja päättyy kahden (2) vuoden kuluttua 30.4.. 

  Säätiön hallituksen jäsenyys voi yhtenä jaksona jatkua enintään neljä (4) toimikautta.

8 § Säätiön hallituksen jäsenten valitseminen ja jäsenten palkkiot

  Hallitus täydentää itse itseään.

  Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

9 § Säätiön hallituksen tehtävät

  Hallituksen tehtävänä on:

 1. edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita lain, säätiön ja mahdollisten rahastojen sääntöjen mukaan;
 2. valita hallituksen jäsenet;
 3. päättää säätiön strategiasta sekä kaikista laajakantoisista säätiön toimintaa ja taloutta koskevista asioista;
 4. valita säätiön asiamies/toimitusjohtaja ja määrittää näitä sääntöjä tarkemmat asiamiehen/toimitusjohtajan tehtävät;
 5. valita tilintarkastaja;
 6. vastata säätiön omaisuuden hoidosta sekä varojen sijoituksesta ja kartuttamisesta;
 7. myöntää säätiön jakamat apurahat, avustukset ja stipendit;
 8. hyväksyä säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös kultakin tilikaudelta; sekä
 9. valvoa ja ohjata säätiön asiamiehen/toimitusjohtajan ja muiden säätiön toimihenkilöiden ja toimielinten toimintaa.
10 § Säätiön hallituksen jäsenten kelpoisuus

  Hallituksen jäseneksi valittavan henkilön tulee olla riittävän perehtynyt sijoitustoimintaan ja säätiöiden taloudenhoitoon sekä sotatieteelliseen tutkimukseen.

  Hallitukseen valittavan henkilön on oltava valintahetkellä alle 75 vuotias.

11 § Säätiön hallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan tai kahden (2) muun hallituksen jäsenen kutsusta.

  Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan jäsenille hallituksen päättämällä tavalla vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta.

  Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja, kokoukselle valittu sihteeri sekä yksi (1) kokouksessa siihen valittu hallituksen jäsen.

  Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet (1/2) sen jäsenistä on paikalla.

  Päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet (1/2) läsnä olevista jäsenistä, jollei säätiölaissa tai näissä säännöissä määrätä suuremmasta enemmistöstä. Esteellistä hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

  Vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet (1/2) ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerrallakukaan ehdokkaista ei saa yli puolta (1/2) äänistä, suoritetaan vaali kahden (2) eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

12 § Säätiön asiamiehen/toimitusjohtajan tehtävät

  Säätiön asiamiehen tehtävänä on:

 1. huolehtia säätiön kirjanpidon ja tilien hoitamisesta voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaan;
 2. panna toimeen hallituksen päättämät varojen sijoitukset ja muut omaisuuden hoitoa ja käyttöä koskevat päätökset;
 3. vastata säätiön toiminnan käytännön järjestämisestä säätiön tarkoituksen sallimalla tavalla ja hallituksen tekemien päätösten puitteissa.
 4. Asiamies on vastuussa toiminnastaan hallitukselle. Asiamiehelle maksetaan hallituksen vahvistama palkka tai palkkio.

  Jos säätiöllä on toimitusjohtaja, toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävän hoitamiseksi.

  Toimitusjohtaja saa ryhtyä säätiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin jlaajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta säätiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava titoimista.

13 § Säätiön nimen kirjoittaminen

  Säätiötä edustaa kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen jäsen yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

  Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa säätiötä yksin tai kaksi yhdessä.

14 § Säätiön tilikausi

  Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. 

15 § Säätiön sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

  Säätiön sääntöjen muuttamisesta tai säätiön purkamisesta päättää säätiön hallitus.

  Säätiön sääntöjen muuttamiseksi tai säätiön purkamiseksi vaaditaan hallituksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

  Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, on jäljellä olevat varat käytettävä säätiön ja sen mahdollisten rahastojen sääntöjen mukaisesti Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaan.